Audit

Audit účtovnej závierky a výročnej správy, ktorú vyhotovila účotvná jednotka

Služba zahŕňa overenie účtovnej závierky v súlade so zákonom o auditoroch a predpismi vydanými SKAU (Slovenskou komorou auditorov), ďalej v súlade s medzinárodnými auditorskými štandardami. Auditor overí výročnú správu vyhotovenú účtovnou jednotkou a preverí súlad výročnej správy so samotnou účtovou závierkou.

Priebežný audit účotvníctva danej firmy (právnickej osoby)

Cieľom tejto služby je vykonať priebežnú kontrolu nad jednotlivými účtovnými operáciami účtovnej jednotky. Činnosť nezávislého auditora je predovšetkým zameraná na zhodnotenie celkovej kvality účtovníctva a, v neposlednom rade, dodržiavania interných a externých smerníc, podľa ktorých účtovná jednotka postupuje pri samotnom vedení účtovníctva.

AUDITORSKÁ SPRÁVA

Finálnym produktom nezávislého auditora je auditorská správa.
Auditorskú správu vieme klientom predložiť aj v nasledovných cudzích jazykoch: anglický, nemecký a dánsky.

KEDY VYKONAŤ AUDIT

Povinnosť vykonať audit účtovnej závierky podniku stanovuje § 19 zákona o účtovníctve č. 431/2002

Okrem auditu, ktorý predpisuje zákon, poskytujeme svojim klientom komentár zo strany nezávislého auditora o prípadných pozorovaniach, ktoré by mohli viesť k bezpečnému odstráneniu prípadných chýb a tým zlepšeniu efektivity vedenia účtovníctva.

Audit spoločnosti by mal slúžiť ako vynikajúca pomôcka, ktorá poskytuje majiteľom firiem, akcionárom a iným zainteresovaným osobám údaje o celkovej pozícii firmy na domácom, resp. medzinárodnom trhu.