Vedenie účtovníctva

Vrámci balíčka komplexných služieb poskytneme svojim klientom nasledovné úkony:

zavedenie agendy klienta do účtovníctva
vytvorenie účtovnej osnovy šitej na konkrétneho klienta
priebežný zápis účtovných prípadov do hlavnej knihy
chronologický zápis účtovných prípadov do účovného denníka
evidencia majetku HIM, NIM (dlhodobého, krátkodobého)
vypracovanie saldokonta dodávateľov a odberateľov
vyhotovenie daňového priznania k DPH (mesačné, štvrťročné)
vypracovanie mzdovej evidencie
vyhotovenie výplatných listín
vedenie evidencie o čerpaní dovoleniek
vyhotovenie výkazu pre sociálnu a zdravotnú poisťovňu
vyhotovenie štvrťročného výkazu zo závislej činnosti
vypracovanie dokumentácie v súvislosti s rozviazaním pracovného pomeru
z účtovného hľadiska
poradenstvo – podľa typu klienta

Služby, ktoré základný balíček nezahŕňa, sú:

ročná účtovná závierka
mesačná, resp. štvrťročná závierka
prihlasovanie a odhlasovanie pri vzniku a skončení pracovného pomeru atď.
vyhotovenie celoročného hlásenia o odvedenej dani zo závislej činnosti
vypracovanie ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Iné

Možnosť vyhotovenia individuálnych reportov, ktoré slúžia ako podklad na celkové zhodnotenie hospodárenia firmy klienta. Cena je stanovená po vzájomnej dohode obchodných partnerov podľa časovej náročnosti operácie. Cena za hodinu 25 €.

Poradenstvo

poradenstvo v oblasti daňovej optimalizácie
informovanie klienta o zmenách v legislatíve v súvislosti s účtovníctvom a vypracovaním daňových priznaní

Daňové poradenstvo poskytujeme aj ako externú službu pre právnické alebo fyzické osoby, ktoré nie sú našimi stálymi zákazníkmi. Jedná sa hlavne o poradenstvo jednorázové v súvislosti so založením spoločnosti, resp. vyhotovením účtovnej závierky, či vyhotovením daňových priznaní pre PO alebo FO. Cena: Eur 45,– za hodinu.